Energetický management

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb budovy. Klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií.
Cílem je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb.

Přínosy:

• úspory nákladů za energie díky sledování spotřeb,nákladů a efektivity provozu
• eliminace sankcí díky sledování povinností a norem souvisejících s energetickými toky
• optimální investice díky dlouhodobým informacím o energetických tocích, efektivitě provozu a návratnosti vložených prostředků
• snížení emisí a imisí škodlivých látek.

Cyklus činností v rámci energetického managementu:

• monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur/odpovědných pracovníků),
• vyhodnocování (analýza energetické bilance/odběrových diagramů/návratnosti, simulace),
• plánování (stanovení nákladů, spotřeby a jejich průběhů, úsporných opatření, odstávek, oprav),
• realizace (opatření/kontrol/periodicity monitorování/personálu, aktualizace smluv).