Rubriky
Nezařazené Uncategorized

Podpora na energetické úspory u veřejných budov je vyšší

Šestému řádnému monitorovacímu výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil na konci února, dominovala dvě témata: kotlíkové dotace a změny v prioritní ose 5 – energetické úspory. V dubnu Ministerstvo životního prostředí chystá právě v této oblasti dvě nové výzvy.

 

Osa zaměřená na energetické úspory má pouze dva specifické cíle. Dotace poskytuje na projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a dále na projekty vedoucí k dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Loni byly v rámci této prioritní osy vyhlášeny tři výzvy.
 
Změny v PO 5

 

Členové monitorovacího výboru na svém zasedání schválili změny v nastavení prioritní osy 5 navržené Ministerstvem životního prostředí. Změny přitom zatraktivňují nabídku pro žadatele o dotace. Nově mohou získat až 30 procent ze způsobilých výdajů na stavbu veřejných budov v pasivním standardu a až 50% dotaci na snížení energetické náročnosti stávajících budov, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. Další novinkou je i navýšení dotace až na 70 procent způsobilých nákladů u projektů zaměřených na nucené větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených školních budovách. Členové výboru ale schválili i další změny. Mezi oprávněné žadatele v rámci prioritní osy 5 doplnili obchodní společnosti stoprocentně vlastněné veřejným subjektem.
 
Nový typ podpory
 
Horkou novinkou je již zmíněná vyšší podpora projektů nuceného větrání s rekuperací při realizacích projektů energetických úspor. Přitom platí, že pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na stránkách operačního programu. Nucené větrání s rekuperací je dotacemi samozřejmě podporováno i v již zateplených budovách. Velkou šanci mají zejména úspěšní příjemci dotace k projektům zrealizovaným v Operačním programu Životní prostředí 2007–2013.
 
Základní podmínky
 
V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla platí, že suchá účinnost zpětného získávání tepla musí být minimálně 65 procent dle ČSN EN 308 a systém musí být regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, takzvaných IR senzorů. V tomto případě může dotace dosáhnout až 70 procent způsobilých nákladů. Pro ostatní podporovaná opatření je výše dotace odstupňována dle dosažených technických parametrů projektu nebo typu realizované aktivity. Základní podpora se přitom pohybuje v rozmezí od 35 do 50 procent způsobilých nákladů. Projekty na budovách s památkovou ochranou jsou zvýhodněny.
 
Dotace v PO 5
 
Prioritní osa 5 nabízí širokou škálu podporovaných aktivit. Jimi jsou zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení budovy, systémy měření a regulace vytápění apod.), dále realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, ale i výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu. Dotaci lze ale získat i na pořízení a instalaci tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo na zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a konečně také na instalace fotovoltaických systémů a instalace fototermických systémů.